Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Od 25 maja 2020 r. szkoła organizuje w kl. I-III zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w formie, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN:

- zajęcia dydaktyczne z edukacji wczesnoszkolnej - za zgodą rodziców/opiekunów -  z wychowawcami klas (edukacje: polonistyczna, matematyczna, społeczna, plastyczna i techniczna) w liczbie godzin - 3 godz. dydaktyczne dziennie ( 8.00- 10.35) - do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele,

- pozostałe zajęcia edukacyjne nadal bedą realizowane z nauczycielami w formie zdalnej,

- w przypadku nie wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach w szkole - nadal będzie funkcjonowało nauczanie zdalne w sposób dotychczasowo przyjęty,

- zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice/opiekunowie zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej z powodu powrotu do pracy. Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 7.00 - 16.00, w razie potrzeby będą wykorzystywane inne sale dydaktyczne.

Proszę o informację zwrotną do wychowawców klas na temat uczestnictwa dziecka w zajęciach szkolnych do dnia

19 maja 2020 r. do godz. 12.00 i zapoznanie sie z procedurami bezpieczeństwa umieszczonymi w zakładce  "Dla rodziów" - "Procedury".

Rodzic/opiekun decyduje o uczestnictwie dziecka w zajęciach w szkole.

Uczniowie klasy piątej kontynuują nauczanie zdalne z nauczycielami do 7 czerwca 2020 r. zgodnie z wytycznymi MEN.

Dyrektor szkoły.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men